42_GLADKA Slawka & Karl 17812 23.10.15 b

Food Stylist and Chef

Karol Gladki